Ochrana
osobních
údajů

1. Obecné
 

V tomto dokumentu jsou uvedeny zásady a postupy při zpracování osobních údajů a práva, a to v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen Nařízení), a zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.

 


2. Pojmy
 

2.1. Osobní údaj

Veškeré informace o identifikovaném nebo identifikovatelném zákazníkovi; identifikovatelným zákazníkem je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby;

 

2.2. Subjekt údajů

Fyzická osoba (včetně osob samostatně výdělečně činných), k níž se osobní údaje vztahují (např. potenciální, stávající či ztracený zákazník);


2.3. Cookies

CMS Kreatiw používá cookies k tomu, aby zajistil optimální technické a uživatelské fungování stránek. Cookies jsou malé „soubory”, které se uloží na váš pevný disk. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky. Cookies se mohou využívat mj. ke zjištění, zda jste už ze svého počítače navštívili naše stránky. Více o používání cookies redakčním systémem CMS Kreatiw naleznete v dokumentu Zásady používání cookies


2.4. IP adresy a typ webového prohlížeče

IP adresa a typ webového prohlížeče jsou zpracovávány za účelem správného zobrazování webových stránek vyhodnocením uživatelských dat, například testováním změn software a webu. IP adresa je dále zpracována za účelem prevence a ochrany serverů před kyberútoky. IP adresy sbírá program Google Tag Manager, který je zanonymizuje a předá nástroji Google Analytics. Z něj lze sledovat chování návštěvníka webové stránky, není však možné dohledání konkrétní osoby.


2.5. Zpracovávání osobních údajů třetími stranami

Webové stránky využívající CMS Kreatiw mohou obsahovat odkazy na webové stránky jiných společností. Pokud subjekt údajů klikne na odkaz na jakékoliv takové stránky, může se řídit ochrana osobních údajů na těchto stránkách vlastními zásadami pro ochranu osobních údajů, a Zpracovatel nemůže být odpovědný za soulad podmínek ochrany osobních údajů třetích stran – provozovatelů těchto jiných webových stránek s právními předpisy. Při návštěvě webových stránek třetích stran a před poskytnutím vašich osobních údajů na webových stránkách třetích stran si prosím zkontrolujte jejich zásady ochrany osobních údajů.

 


3. Práva uživatele webu kreatura.cz

 

3.1. Zákazník má právo na následující informace:

 • informace o účelech zpracování,
 • informace o zpracovávaných osobních údajích,
 • informace o zpracovatelích,
 • informace o plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby,
 • konkretizaci oprávněného zájmu správce nebo třetí strany v případě, že je zpracování založeno na tomto důvodu,
 • informace o zdroji, ze kterého osobní údaje pocházejí.

 


4. Zpracování osobních údajů uživatelů webu kreatura.cz

 

4.1. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro něj mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 • Google Czech Republic s.r.o., 27604977,
 • Facebook, Inc., Facebook UK limited, 10 Brock Street, Regent´s place, London, NV1 3FG
 • Via Aurea,s.r.o., IČ: 26257700
 • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.


4.2. Podle Nařízení má zákazník právo:

 • požadovat po Správci informaci, jaké osobní údaje zpracovává,
 • vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat výmaz těchto osobních údajů,
 • v případě zpracování prováděného na základě oprávněného zájmu Správce může vznést námitku proti takovému zpracování,
 • na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a právo na účinnou soudní ochranu, pokud má za to, že jeho práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování jeho osobních údajů v rozporu s Nařízením.

 

 

Práva a povinnosti mezi Správcem a Zpracovatelem (zpracovatelská smlouva)


5. Smluvní strany
 

5.1. Správce osobních údajů

Uživatel redakčního systému CMS Kreatiw (dále jen „Správce“), subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za ně.


5.2. Zpracovatel osobních údajů

Kreatura digital s.r.o., IČ: 03821137 (dále jen „Zpracovatel“), zpracovatel osobních údajů v redakčním systému CMS Kreatiw.


5.3 Tyto podmínky upravují

vzájemná práva a povinnosti při zpracování osobních údajů, ke kterým Poskytovatel získal přístup v rámci plnění obchodního vztahu s uživatelem redakčního systému CMS Kreatiw.

 


6. Právní důvod zpracování osobních údajů
 

6.1. Zpracovatel v rámci redakčního systému CMS Kreatiw zpracovává osobní údaje na základě následujících důvodů:

 • Souhlas se zpracováním osobních údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR;
 • plnění smlouvy mezi správcem a subjektem údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR;
 • plnění právních povinností dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR (zejména účetní, daňové a archivační);
 • ochrana oprávněných zájmů správce či třetí strany dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (zejm. za účelem marketingových aktivit, vymáhání oprávněných nároků správce, ochrana majetku správce, zpracování cookies).

 

7. Zpracovávané osobní údaje

 

7.1. Redakční systém webových stránek CMS Kreatiw může zpracovávat tyto typy osobních údajů:

 • IP adresy
 • Cookies
 • E-maily
 • Telefony
 • Jména a Příjmení
 • Hesla
 • Sídla firem
 • Názvy firem

 

7.2. Zpracovatel se zavazuje

pro Správce zpracovávat osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Zpracovatelem a Správce a z uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

 

 

8. Zpracování osobních údajů v CMS Kreatiw

 

8.1. Zpracování osobních údajů je prováděno Zpracovatelem, osobní údaje však pro něj mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 • Google Czech Republic s.r.o., 27604977,
 • Via Aurea,s.r.o., IČ: 26257700
 • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.

 

9. Poskytování osobních údajů třetí straně


Správce uděluje Zpracovateli povolení se zapojením subdodavatele jakožto dalšího zpracovatele podle čl. 28 odst. 2 GDPR, kterým je poskytovatel hostingu CMS Kreatiw. Správce dále uděluje Zpracovateli obecné povolení zapojit do zpracování dalšího zpracovatele osobních údajů, Zpracovateli však musí Správce písemně informovat o všech zamýšlených změnách týkajících se přijetí dalších zpracovatelů nebo jejich nahrazení a poskytnout uživateli možnost vyslovit vůči těmto změnám námitky. Zpracovateli musí uložit svým subdodavatelům v postavení zpracovatele osobních údajů stejné povinnosti na ochranu osobních údajů, jak jsou stanoveny v těchto podmínkách.

 


10. Ochrana dat

Zpracovatel s osobními daty pracuje v redakčním systému CMS Kreatiw a jejich ochrana je zabezpečena jedinečnými uživatelskými jmény a hesly. Uživatelská jména a hesla jsou uložena v osobním počítači Zpracovatele, jehož přístup vyžaduje uživatelské jméno a heslo.

 


11. Bezpečnost

Redakční systém CMS Kreatiw příjmá a dodržuje technická, organizační a bezpečnostní opatření, aby chránil osobní údaje proti jejich úniku, ztrátě, zničení a proti neoprávněnému zásahu nepovolaných osob. Zpracovávání osobních údajů a přístup k nim bude zajišťován pouze k tomu pověřenými osobami, které jsou zavázány k povinnosti mlčenlivosti a k dodržování právních předpisů.
Při narušení bezpečnosti nakládání s daty či únikem dat Zpracovatel neprodleně do 24 hodin uvědomí Správce, zákazníka a Úřad pro ochranu osobních údajů.
Správce se zavazuje neprodleně ohlašovat všechny jemu známé skutečnosti, které by mohly nepříznivě ovlivnit řádné a včasné plnění závazků vyplývajících z těchto podmínek a poskytnout Zpracovateli součinnost nezbytnou pro plnění těchto podmínek.

 


12. Závěrečná ustanovení

Uživatel souhlasí s těmito podmínkami při objednání redakčního systému CMS Kreatiw nebo používáním webu www.kreatura.cz.

Zpracovatel je oprávněn tyto podmínky změnit. Zpracovatel je povinen bez zbytečného odkladu zveřejnit novou verzi podmínek na svých internetových stránkách, popř. zašle novou verzi Správci na jeho e-mailovou adresu.

Vztahy těmito podmínkami výslovně neupravené se řídí GDPR a právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.


Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018.


Tisková verze ke stažení zde.

kreatura se těší
na vaše výzvy.
máte chuť?

Zašlete nám váš kontakt!
Ozveme se zpátky a pokusíme se vypátrat vaše nejtajnější přání.